Voorwaarden en Condities

Als gebruiker van deze website, erkent u dat elk gebruik van deze website, inclusief alle transacties die u maakt, onderworpen zijn aan onze onderstaande voorwaarden:

  • lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt;
  • print een kopie voor toekomstig gebruik.

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de website worden geplaatst en het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden te lezen telkens wanneer u deze website gebruikt en uw voortdurend gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met de meest recente voorwaarden.

1.2 Wij zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de website ononderbroken beschikbaar is en dat de transmissies foutloos verlopen. Gezien de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot de website af en toe worden opgeschort of beperkt om reparaties, onderhoud of de invoering van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. Wij zullen trachten de frequentie en de duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken.

1.3 Deze website of een deel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen frame maken of framingtechnieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Woodworks Direct in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken die de naam of het handelsmerk Woodworks Direct gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodworks Direct.

1.4 U mag de website niet gebruiken op een manier die ertoe leidt of kan leiden dat de website of de toegang ertoe wordt onderbroken, beschadigd of op enigerlei wijze belemmerd.

1.5 U begrijpt dat u, en niet Woodworks Direct, verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf uw computer naar ons wordt verzonden en dat u de website alleen voor wettige doeleinden mag gebruiken.

1.6 U mag de website niet gebruiken voor het volgende:

  • voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een andere onwettige activiteit
  • materiaal te verzenden, te gebruiken of te hergebruiken dat illegaal, beledigend, kwetsend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is; of dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, vertrouwen, privacy of enig ander recht; of anderszins schadelijk is voor derden; of aanstootgevend is; of dat bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige “spam” of deze bevat.
  • om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken.

1.7 Deze website is uitsluitend bestemd voor de levering van producten aan klanten op het Spaanse vasteland.

1.8 U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in alle materialen en/of inhoud die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van uw gebruik van deze website te allen tijde bij ons of onze licentiegevers blijven berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of onze licentiegevers.

1.9 U erkent en stemt ermee in dat het materiaal en de inhoud van deze website alleen beschikbaar wordt gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat u dergelijk materiaal en dergelijke inhoud alleen mag downloaden voor het gebruik van deze website. U erkent verder dat elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van deze website strikt verboden is en u stemt ermee in (en u stemt ermee in derden niet te helpen of te faciliteren bij) het kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, weergeven, distribueren, commercieel exploiteren of creëren van afgeleide werken van dergelijk materiaal en dergelijke inhoud.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen door ons aan u.

2.2 Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling met de details van de door u bestelde goederen.

2.3 Er bestaat geen overeenkomst voor de verkoop van goederen totdat wij de goederen aan u hebben verzonden of u in kennis hebben gesteld van hun verzending.

2.4 Wij slaan de gegevens van uw bestelling niet op zodat u deze later rechtstreeks op deze website kunt raadplegen en daarom moet u deze voorwaarden en de orderbevestiging afdrukken voor uw eigen administratie. Als u specifieke gegevens over uw vorige bestelling(en) wilt verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

3. BESCHRIJVING EN PRIJS VAN DE GOEDEREN

3.1 De beschrijving en de prijs van de via de website bestelde goederen worden op onze website weergegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

3.2 De goederen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien bij ontvangst van uw bestelling de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en het bedrag dat is betaald of afgeschreven van uw creditcard voor de goederen terugbetalen of opnieuw crediteren.

3.3 Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de prijzen op onze website accuraat zijn. Indien een fout wordt geconstateerd met betrekking tot bestelde goederen, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de mogelijkheid bieden de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of de bestelling te annuleren. Als u besluit te annuleren, zullen wij elk bedrag dat is betaald of afgeschreven van uw creditcard voor de goederen terugbetalen of opnieuw crediteren.

3.4 In de prijs zijn bezorgkosten voor de goederen inbegrepen. Voor de levering van onze producten in afgelegen postcodegebieden worden extra leveringskosten in rekening gebracht. Er wordt telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen en u wordt gevraagd de extra kosten per creditcard te betalen. U heeft het recht de bestelling in dit stadium te annuleren.

3.5 De prijs van de goederen en de leveringskosten zijn inclusief IVA.

4. BETALING

4.1 De betaling van de prijs van de bestelde goederen is verschuldigd in euro’s bij de levering van de goederen wanneer de levering gebeurt met ons eigen vervoer. Indien een koerier wordt gebruikt, is betaling vóór verzending vereist via Paypal of Bankoverschrijving.

4.2 Geen betaling wordt geacht te zijn ontvangen en geen bestelling zal worden verwerkt totdat wij vrijgemaakte fondsen hebben ontvangen of bevestiging van een geldige betaling indien goederen per koerier worden verzonden.

4.3 Betaling kan geschieden aan onze chauffeur bij aflevering van de goederen of via Paypal of Bankoverschrijving.

5. LEVERING

5.1 De goederen worden geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgeeft. Indien u achteraf het leveringsadres of de leveringswijze wenst te wijzigen, kan u eveneens een bijkomende vergoeding worden gevraagd.

5.2 Indien wij de bestelde goederen niet kunnen leveren, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

5.3 Indien er op het opgegeven adres niemand is die bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen, zal u een alternatieve leveringsdatum worden meegedeeld. In dergelijke omstandigheden zult u een extra vergoeding moeten betalen voor het opnieuw leveren van de goederen. (Let op: leveringen worden gedaan door 1 persoon (de chauffeur) en er kan hulp nodig zijn bij het uitladen)

5.4 Alles wordt in het werk gesteld om de goederen binnen de in de bestelling vermelde termijn te leveren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door een redelijke of onvermijdelijke vertraging in de levering.

5.5 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op u over bij de levering ervan of op de datum van de eerste poging tot levering.

5.6 De eigendom van alle goederen die u op deze website bestelt, gaat op u over bij levering van de goederen, mits wij de volledige betaling voor de goederen hebben ontvangen.

6. RECHT OP ANNULERING EN TERUGBETALING

6.1 U hebt het recht de overeenkomst op elk moment te annuleren tot zeven werkdagen na ontvangst van de goederen. Een werkdag is elke dag behalve het weekend en feestdagen.

6.2 Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen op ons adres of het e-mailadres hieronder, met vermelding van de details van de gekochte goederen, hun WEB-orderreferentie, indien beschikbaar, en (indien van toepassing) de leveringsdatum en -locatie.

6.3 Indien u dit herroepingsrecht uitoefent nadat de goederen zijn geleverd, dient u de goederen op eigen kosten aan ons te retourneren. Wij zullen onze vervoerder machtigen om contact met u op te nemen om het ophalen te regelen. U moet er redelijkerwijs voor zorgen dat de goederen niet tussentijds of tijdens het vervoer worden beschadigd.

6.4 Producten moeten aan ons worden geretourneerd in een staat waarin wij ze als nieuw kunnen doorverkopen. Elk product waarvan de montage, behandeling of verwerking is begonnen, wordt als gebruikt beschouwd en wordt niet teruggenomen.

6.5 Zodra u ons hebt meegedeeld dat u de overeenkomst annuleert, zullen wij binnen 30 dagen het bedrag dat is betaald of afgeschreven van uw creditcard voor de goederen terugbetalen of opnieuw crediteren, verminderd met de kosten voor het terugzenden van het product en eventuele kosten die voortvloeien uit het feit dat de geretourneerde goederen niet in staat zijn om als nieuw te worden doorverkocht.

6.6 Indien u de goederen niet op de gewenste wijze retourneert, kunnen wij u een bedrag in rekening brengen dat niet hoger is dan de werkelijke kosten voor het terughalen van de goederen.

6.7 U heeft niet het recht de overeenkomst te annuleren indien de bestelling betrekking heeft op goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen.

6.8 Er wordt geen restitutie verleend aan personen die een op maat gemaakt artikel willen retourneren. (Een artikel dat we speciaal voor hen hebben gemaakt)

7. GARANTIE

7.1 Alle geleverde goederen zijn gegarandeerd vrij van gebreken gedurende 3 maanden vanaf de datum van levering. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

7.2 Deze garantie geldt niet voor gebreken aan de goederen die het gevolg zijn van normale slijtage, opzettelijke schade, ongeval, nalatigheid van u of een derde partij of voor gebruik anders dan aanbevolen door de fabrikant. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant, of een wijziging of reparatie uitgevoerd zonder goedkeuring van de fabrikant.

7.3 Indien de aan u geleverde goederen onder garantie een gebrek vertonen, of u heeft een andere klacht over de goederen, dan dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via info@woodworksdirect.com. Wij zullen u dan informeren over ons retourbeleid.

7.4 Postsavers geeft 20 jaar garantie op zijn producten. Deze garantie geldt alleen voor postsavers producten. Omdat ieders omstandigheden en voorwaarden anders zijn, kan Woodworks Direct geen 20 jaar garantie bieden op de kozijnen die wij bouwen of leveren.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Niets in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Woodworks Direct uit of beperkt deze:

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Woodworks Direct; of
(b) krachtens artikel 2, lid 3, van de Consumer Protection Act 1987; of
(c) voor elke aangelegenheid waarvoor het voor Woodworks Direct onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te trachten uit te sluiten; of
(d) wegens fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken.

8.2 Onder voorbehoud van voorwaarde 8.1:

(a) De totale aansprakelijkheid van Woodworks Direct in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of beoogde uitvoering van het contract is beperkt tot vervanging van de goederen die geleverd zijn in het kader van dat contract of (naar onze keuze) terugbetaling van de aankoopprijs met betrekking tot dat contract;
(b) Woodworks Direct is niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van zaken of uitputting van goodwill in elk geval, hetzij direct, indirect of als gevolg daarvan, of enige vordering tot gevolgschadevergoeding van welke aard dan ook (hoe dan ook veroorzaakt) die voortvloeit uit of verband houdt met het contract; en
(c) Woodworks Direct zal redelijke inspanningen leveren om de juistheid van alle informatie op de site te verifiëren, maar geeft geen verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de inhoud of beschikbaarheid van de site of dat deze tijdig of vrij van fouten zal zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de website vertegenwoordigt en Woodworks Direct aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van acties die worden ondernomen of genomen met betrekking tot materiaal of informatie op de site.

8.3 Dit artikel 8 doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument, noch aan uw recht op annulering van het contract.

8.4 De goederen worden geleverd in de veronderstelling dat zij uitsluitend voor huishoudelijk gebruik worden aangewend. Als u van plan bent om ze voor zakelijke doeleinden te gebruiken, sluit Woodworks Direct (voor zover wettelijk toegestaan) die garanties en voorwaarden met betrekking tot de geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel uit. Woodworks Direct trekt ook uw rechten op de wettelijke annuleringstermijn van 7 werkdagen in, die alleen van toepassing is op consumentenovereenkomsten.

8.5 Woodworks Direct is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim om producten te leveren of anderszins een verplichting na te komen zoals gespecificeerd in deze voorwaarden en condities indien dit geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt, hetzij direct of indirect door omstandigheden buiten haar redelijke controle.

8.6 Sap is het levensbloed van een boom; het transporteert de benodigde voeding van de wortels naar de uiteinden van de takken en de bladeren. Wanneer hout uit de boom wordt gezaagd, loopt het sap niet meer zoals in het levende hout. Bij behandeld hout is het sap verhit tot kristallisatie. Van tijd tot tijd kunnen veranderingen in vochtigheid of temperatuur ervoor zorgen dat gezaagde planken sap afgeven. Dit is onvermijdelijk, maar gemakkelijk te behandelen. De koper is verantwoordelijk voor het onderhoud van het product na installatie en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het doorsijpelend sap.

9. GEGEVENSBESCHERMING

9.1 Wij zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de gegevens van uw bestelling en betaling te beveiligen, maar tenzij wij nalatig zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot door u verstrekte informatie.

COMMUNICATIE

Mededelingen aan ons moeten worden verzonden:

E-mail: info@woodworksdirect.com